سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
دوستترا چندان دوست مدار مبادا که روزى دشمنت شود و دشمنت را چندان کینه مورز که بود روزى دوستت گردد . [نهج البلاغه]